Wat kost een financieel plan?

Voor een compleet financieel plan moet u ongeveer rekenen op 1500 tot 2600 euro exclusief BTW, afhankelijk van de complexiteit en uw specifieke wensen. Een eerste kennismakingsgesprek is echter altijd gratis en geheel vrijblijvend. In onderstaande tabel vindt u meer informatie over mijn tarieven. Een schenkingsplan kan ik u aanbieden vanaf 1600 euro inclusief btw.

Wat levert het op?

De toegevoegde waarde van een financieel plan zit hem eerst en vooral in een goed inzicht in uw financiële toekomst, een inventarisatie van uw eventuele risico’s en een plan van aanpak om uw risico’s te beheren en uw doelstellingen te realiseren. Daarnaast kan de (fiscale) optimalisatie van uw uitgangssituatie u ook direct financieel voordeel opleveren. Hoeveel is uiteraard niet op voorhand te zeggen. Maar gemiddeld realiseren mijn klanten circa 3000 euro aan fiscale en andere besparingen als gevolg van het financieel plan dat ik voor hen heb uitgewerkt. Alleen daarmee al hebben zij de kosten van hun financieel plan meer dan terugverdiend.

Tarieventabel financieel plan

In onderstaande tabel vindt u mijn tarieven. De toelichting op de verschillende onderdelen staan direct onder deze tabel.

Loading...

Financiële toekomstscan

Een financiële toekomstscan biedt u een grondig overzicht van uw inkomen, uitgaven en vermogensontwikkeling tot (ver) na uw pensionering. U kunt daarmee zelf nagaan of uw financiële doelen haalbaar zijn of welke ruimte u heeft om bijvoorbeeld minder te gaan werken of eerder met pensioen te gaan. In vergelijking met een ‘gewoon’ financieel plan ontbreekt echter een uitgebreid advies om uw financiële planning te optimaliseren. Ook een analyse van de risico’s van bijvoorbeeld vroeg overlijden of arbeidsongeschiktheid blijft achterwege bij een financiële toekomstscan.

Risicoanalyses

Een risicoanalyse laat de financiële gevolgen zien van overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Daarmee wordt duidelijk of uw huidige (sociale) verzekeringen voldoende dekking bieden om de financiële risico’s te dekken en of u zich nog aanvullend zou moeten verzekeren. En zo ja, hoe hoog deze verzekering dan moet zijn.

Alternatief scenario

Bij een door u gekozen alternatief scenario kunt u zien wat de effecten zijn op uw financiële levensloop van bijvoorbeeld minder uren werken of eerder stoppen met werken. Ook kunt u hierbij denken aan een scenario waarin ik de financiële gevolgen van het verhuizen naar een andere woning inzichtelijk maak.

Advies testament

Uitgangspunt bij dit onderdeel zijn uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap en de afwikkeling daarvan. Indien u geen testament heeft ga ik na of het wettelijk erfrecht voldoende aansluit bij uw wensen of dat u wellicht beter een testament kunt laten opstellen. Als u wel al een testament heeft ga ik na of dit testament nog voldoet aan uw wensen en op welke punten uw testament eventueel moet worden aangepast.

Advies samenleving / huwelijkse voorwaarden

Ook hier zijn uw wensen weer het uitgangspunt. Als u samenwoont kijk ik hoe en wat u het beste formeel kunt laten vastleggen in bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst en / of testament. Indien u getrouwd bent ga ik na in hoeverre (aanvullende) huwelijkse voorwaarden nodig zijn om uw wensen te realiseren.

Beleggingsplanning

In een beleggingsplan laat ik u voor ieder jaar van uw financiële planning zien hoeveel geld u redelijkerwijs maximaal risicovol zou mogen beleggen, gegeven uw risicovoorkeuren en uw risicodraagkracht. Uw risicodraagkracht volgt rechtstreeks uit uw financieel plan, zodat het beleggingsplan per definitie geheel op uw maat gesneden is.

Optimalisatie

Zoals de titel al doet vermoeden optimaliseer ik in dit onderdeel uw financiële planning. Hoe kunt u uw middelen (fiscaal) het beste aanwenden om uw doelstellingen te behalen? Heeft, bijvoorbeeld, extra aflossen op uw hypotheek zin? Of wat zou u het beste kunnen doen met uw lijfrente- of kapitaalverzekering? Ik laat u zien hoe u dergelijke zaken kunt optimaliseren en wat de effecten daarvan zijn voor uw financiële planning, zowel op korte als op lange termijn.

Schenkingsplan

In een schenkingsplan analyseer ik welk tempo en welke omvang van schenkingen ervoor zorgen dat een zo groot mogelijk deel van uw vermogen terecht komt bij uw erfgenamen en hoe u het vermogen dat nog niet is overgedragen zo goed mogelijk kunt aanhouden. Ik hou daarbij rekening met zowel de erf- en schenkbelasting als de inkomstenbelasting (met name box 3).

Overige adviesvragen

Het tarief voor de overige adviesvragen bedraagt maximaal 150 euro per uur exclusief BTW. Dit tarief is afhankelijk van de complexiteit en uw specifieke wensen. Na het bepalen van uw precieze vraag kunnen we uiteraard ook hierbij vooraf een vaste prijs voor uw opdracht afspreken.